Ασφάκα (Φλωμίς η θαμνώδης, Phlomis fruticosa), φύλλα

Ασφάκα (Φλωμίς η θαμνώδης, Phlomis fruticosa), φύλλα

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper